SyreN+

SyreN+ er et ideelt håndteringssystem til fuldgødskning med gylle, da det igennem en unik og automatisk processtyring, justerer mængderne af N, P, K og S i gylle og dermed skaber en individuel NPKS formel pr. mark / afgrøde – eller fuldgødskning med gylle.

Samlet set, betyder det for landmanden en besparelse på gødningsregningen samt et betydeligt merudbytte og dermed økonomisk gevinst. Miljøet skånes for ammoniakemission til glæde for særligt biodiversiteten og vandmiljøet. Klimagas reduktion opnås ved en betydelig binding af CO2 igennem merudbytte og besparelse på anvendelse af fossile brændstoffer til gødningsproduktion. Partikelforureningen reduceres potentielt med mere end det samlede bidrag fra vejtrafikken. Udvaskning af næringsstoffer ved omlægning af gylleværdikæde undgås og gylle patogene reduceres.

En ny værdikæde for gylle, eliminerer behov for import af fosfor til dansk landbrug.

Baggrund for SyreN+

Når landmænd anvender gylle som plantegødning, dækkes afgrødernes behov som regel for alle næringsstoffer, på nær kvælstof og svovl. Disse næringsstoffer bliver normalt tilført med handelsgødning.

Med SyreN-systemet kan man berige gyllen med svovl, så afgrødernes svovlbehov dækkes af gylle alene, idet der tilsættes 1-3 liter svovlsyre pr. ton gylle under udbringning. Samtidig forsures gyllen (gyllens pH sænkes), hvilket bevirker, at miljøbelastningen fra udbragt gylle reduceres med 40-60 % og gyllens N værdi optimeres.

Derved mindskes miljøpåvirkningen og gødningsvirkningen øges. Med anvendelse af SyreN-behandlet gylle alene, er det nødvendigt at tilføre kvælstof i supplerende handelsgødning til afgrøderne.

Det er derfor en stor fordel også at kunne berige gyllen med en tilpasset mængde kvælstof, så man helt kan undgå at skulle sprede handelsgødning med en traditionel gødningsspreder. Udstyr til en sådan berigelse på gyllevognen kaldes SyreN+.

SyreN+ benytter flydende ammoniak som kvælstofkilde. Det skal opbevares i trykbeholder.

SyreN+ har derfor en ammoniaktrykbeholder indbygget i gylletanken. At den er indbygget i gyllevognen, er meget sikker anbringelse, der samtidig er let tilgængelig for påfyldning. Ammoniaktanken er indbygget i et rør og kan således let tages ud, til årlig inspektion af tryktanken. Ammoniak tankene kan have forskellig størrelse afhængig af gyllevognens størrelse og forbrug. Dosering af ammoniakken styres fra SyreN ISOBus systemet integreret i traktorens elektronik. Normalt vil der skulle doseres fra 1 til 3 kg ammoniak pr. m³ gylle afhængig af gyllevolumen. Injektoren er placeret i gyllevognens omrøresystem.

Med SyreN+ er der et helt nyt perspektiv – at sikre at gyllen bliver der hvor den placeres. Ved en dosering på mellem 2-4 liter svovlsyre pr. m³ gylle, vil gyllen automatisk koge op og skumme kraftigt, da syremængden og gyllekemien tvinger kulsyre ud af gyllen og forøger gyllevolumen 2-3 gange under processen. Den forøgede volumen af gylle og det tryk der dermed opstår, gør at gyllen spreder sig på et større areal og at gyllevæsken bindes som skum i en periode på 5 – 15 minutter. Dette fænomen sikrer en langsom afgivelse af væske til jordfladen, ved at skummet langsomt falder tilbage til væskeform. Skummet kan ikke – modsat væske – flytte sig. Denne proces betyder derfor at næringsstofferne bliver fikseret der hvor vi ønsker dem, i stedet for at flytte sig til ”pytter” og sprækker i jorden, hvor de automatisk vil skabe en ringe økonomi igennem uens fordeling af næringsstoffer og et alvorligt problem med ”miljø hot spots” – områder der er i fare for en betydelig udvaskning af næringsstoffer til grundvandet.

Brug af ammoniak uden nedfældning

Ca. 2/3 af det danske landbrugsareal tilføres gylle og skønsmæssigt tilføres halvdelen af dette areal også handelsgødning. Kombinationen af ammoniak og overfladeudlægning af gylle er ny. Anvendelse af ammoniak uden skader fra nedfældningstænder har hidtil ikke været muligt. Udbringningen sker i en allerede eksisterende operation, som sammen med prisen på ammoniak som N kilde, realiserer en reduktion på gødningsregningen på 20-30 %. For landbruget vil det kunne give en besparelse i udbringning af N handelsgødning på ca. 100 mio. kr. årligt

En løsning for fosfor

Hvis al husdyrgødning i Danmark doseres, så der ikke tilføres mere fosfor, end afgrøderne har behov for, vil der næsten ikke være brug for indkøb af fosfor i handelsgødning. Det vil give en importbesparelse på 12- 14.000 ton fosfor og dermed en tilsvarende reduktion i verdens knappe ressourcer af råfosfat. Det vil samtidig betyde en forbedring af landbrugets fosforbalance og en yderligere besparelse for landbruget på ca. 150 mio. kr. årligt i P handelsgødningsindkøb.

Denne vision er inden for rækkevide med SyreN+, hvis al gylle fremover doseres efter fosforindhold. De landmænd der har for meget fosfor i gylle, separere denne ud af gyllen og sender dette til bioafgasning på anlæg der er placeret i områder med fosfor mangel. Efter afgasning, står denne fosfor prisbilligt til rådighed for landmænd uden gylle og med SyreN+ justeres N og S efter behov. Da SyreN+ også løser problemet med ammoniakemission, vil denne kæde af teknologier endegyldigt gøre brug af gylle fra dansk landbrug til en bæredygtig anvendelse af plantenæringsstoffer – organiske og mineralske.

Fordele ved SyreN+

 • Fuldgødskning med gylle, justeret med kvælstof- fosfor- og svovl
 • Forsuringseffekt med svovl- og fosforsyre
 • Hurtig reaktion på væskeopløst gødning
 • Meget præcis spredning
 • Fleksibel kombination af gødningsformler
 • Reduktion i overkørsel af mark
 • Omkostningsreduktion ved køb af gødning
 • Anvendelse af ammoniak uden nedfældning
 • Ammonium kvælstof bindes i jorden
 • Præcis dosering af mikro nærringsstoffer
 • Forebyggelse af manganmangel
 • Skånsom behandling af mikroklima i jorden

Se mere på www.biocover.dk

VÆLG OS NÅR DET GÆLDER:

 • Pasningsaftaler

 • Dyrkning af grovfoder

 • Husdyrgødning

 • Såning

 • Plantebeskyttelse

 • Ensilering

 • Kartofler

 • Høstning

 • Presning

 • Friskluftsanlæg

 • Slamsugning

 • Snerydning

 • Fræsning og grubning

 • Pløjning

 • Halmsnitning

 • Kalk og gødning

Kontakt Niels Jørgen Sørensen for yderligere information om SyreN+

Tlf.: 9883 1500
njs@saac.dk

NYHEDER

INDUSTRIBYGGERI

LANDBRUG

MASKINSTATION

GRUSGRAVE

EJENDOMME